English

Protikorupční barometr


Rozšířená verze: Objednávka

SMLOUVA A LICENČNÍ A UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY

Lexperanto, z.s., IČ: 03796701, se sídlem Masarykova 71, 783 72 Velký Týnec, jako držitel autorských práv k dílu Protikorupčního barometru, včetně Rozšířené verze, a zvláštních práv k databázi obsažených v Protikorupčním barometru

(dále jen poskytovatel),

a

Vaše osoba, identifikovaná podle údajů zadaných do objednávkového online formuláře,

(dále jen uživatel)

(dohromady dále též smluvní strany)

uzavírají následující licenční a uživatelskou smlouvu,

 1. podle které poskytovatel poskytuje uživatel dále vymezená práva a zavazuje ho k dále vymezeným povinnostem za dále vymezených podmínek,
 2. která se ve věcech dále neupravených řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a autorského zákona (jak je definován níže), nestanoví-li následující část odchylnou úpravu, jež má před zmíněnými zákonnými ustanoveními přednost, a
 3. jejíž následující část obsahu je určena dále vymezenými licenčními a uživatelskými podmínkami.

LICENČNÍ A UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

1.1. Smlouva je tvořena výše uvedenými smluvními ustanoveními, těmito licenčními a uživatelskými podmínkami (dále jen „LUP“) a informacemi uvedenými na faktuře zaslané poskytovatelem uživateli, jež uživatel uvedl do objednávkového online formuláře. Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná.

1.2. Tyto LUP vymezují práva, povinnosti a podmínky užívání díla rozšířené verze Protikorupčního barometru v českém jazyce (dále jen „Rozšířená verze“).

1.3. Odesláním objednávky z objednávkového online formuláře potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s obsahem této smlouvy a s těmito LUP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas se smlouvou a LUP v celém rozsahu, potvrzuje, že údaje jí uvedené do objednávkového online formuláře jsou přesné, správné, pravdivé a aktuální a souhlasí se zasláním faktury vytvořené na základě těchto informací.

1.4. Aktuálně platné znění LUP je zveřejněno vždy na internetové stránce poskytovatele: http://www.protikorupcnibarometr.cz/rozsirena-verze/podminky

Čl. 2 - Vznik a trvání smluvního vztahu

2.1. Pro uzavření smluvního vztahu dle těchto LUP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

2.2. Zaslání plně vyplněného objednávkového on-line formuláře uživatelem bez provedení jakýchkoli změn je akceptací těchto LUP a zároveň představuje návrh na uzavření smlouvy podle těchto akceptovaných LUP ze strany uživatele.

2.3. Tento návrh je ze strany uživatele závazným a nelze ho měnit po dobu trvání 2 pracovních dnů počínajících dnem následujícím po dni, kdy byl návrh poskytovateli zaslán, či do okamžiku, kdy poskytovatel zašle uživateli fakturu představující potvrzení objednávky, což může nastat ve lhůtě přesahující uvedené 2 pracovní dny, nejvýše však ve lhůtě 5 pracovních dnů počínajících dnem následujícím po dni, kdy byl návrh poskytovateli zaslán.

2.4. V souladu s § 46, odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, může poskytovatel vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy bez vyrozumění navrhovatele. Zaslání faktury uživateli na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém online formuláři, je potvrzením o tom, že návrh uživatele byl poskytovatelem účinně přijat a smlouva byla platně uzavřena v okamžiku přijetí návrhu uživatele poskytovatelem.

2.5. Platně uzavřená smlouva nabývá účinnosti okamžikem elektronického odeslání přístupových údajů sestávajících se z uživatelského jména (login) a hesla (password) umožňující přístup do Rozšířené verze poskytovatelem, které je zároveň potvrzením o řádném přijetí platby podle čl. 3. V případě nemožnosti přístupu do Rozšířené verze na základě zaslaných přístupových údajů postupuje uživatel podle ustanovení čl. 5.3.

2.6. Jiná nabídka než nabídka zaslaná elektronicky v podobě plně vyplněného objednávkového online formuláře bez jakýchkoli změn zaslaná uživatelem poskytovateli se nepovažuje za návrh na uzavření této smlouvy. Poskytovatel nemá povinnost na takový návrh reagovat a takový návrh nemůže vést k uzavření tohoto smluvního vztahu.

2.7. Pozměněný návrh nabídky zaslaný poskytovatelem uživateli na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávkovém online formuláři se považuje za výzvu uživateli k podání návrhu smlouvy; v případě, že uživatel zašle poskytovateli návrh na uzavření smlouvy s obsahem plně odpovídajícím obsahu výzvy k podání návrhu smlouvy, může dojít k uzavření smlouvy způsobem uvedeným v čl. 2.3 an.

2.8. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 12 měsíců od okamžiku, kdy nabyla účinnosti podle čl. 2.5. Během této doby nelze od této smlouvy odstoupit, s výjimkou případů odstoupení od smlouvy v případech a způsobem uvedených v čl. 7 LUP.

2.9. Dojde-li kdykoli během doby účinnosti smlouvy k zaplacení ceny uvedené v objednávkovém online formuláři, dochází ode dne následujícího po dni, ve kterém došlo k připsání ceny na účet poskytovatele, k automatickému prodloužení smlouvy o dalších 12 měsíců. Dojde-li k připsání ceny na účet poskytovatele později než za doby trvání existující účinné smlouvy, prodlužuje se smlouva o dalších 12 měsíců za podmínky, že uživatel dříve zadal všechny své identifikační údaje do objednávkového online formuláře a že tyto údaje jsou nadále platné, správné, úplné a aktuální.

Čl. 3 – Cena a platební podmínky

3.1. Okamžikem uzavření smlouvy vzniká uživateli povinnost uhradit plnou cenu za přístup do Rozšířené verze uvedenou uvedenou spolu s číslem účtu Poskytovatele na faktuře zaslané mu poskytovatelem, jež představuje potvrzení o uzavření smlouvy.

3.2. Uživatel je povinen uhradit plnou cenu za přístup do Rozšířené verze na účet uživatele nejpozději do uplynutí lhůty tří měsíců počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla platně uzavřena smlouva.

3.3. Platně uzavřená smlouva je účinná okamžikem uhrazení plné ceny za přístup do Rozšířené verze uživatelem na uvedený účet poskytovatele, čímž se rozumí okamžik připsání částky odpovídající plné ceně za přístup do Rozšířené verze na účet poskytovatele.

3.4. Poskytovatel zašle uživateli do pěti pracovních dnů ode dne následujícím po dni, kdy byla připsána částka odpovídající plné ceně za přístup do Rozšířené verze zaslaná uživatelem na účet poskytovatele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od připsání uvedené částky na účet uživatele, přístupové jméno (login) a heslo (password) umožňující přístup do Rozšířené verze.

Čl. 4 – Práva a povinnosti uživatele

4.1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k Rozšířené verzi nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

4.2. Poskytovatel uživateli poskytuje:

 1. nevýhradní licenci k Rozšířené verzi na způsoby užití díla omezené podle v čl. 4.3. a v rozsahu omezeném podle čl. 4.4.,
 2. oprávnění užívat rozhraní Rozšířené verze na internetové stránce www.protikorupcnibarometr.cz, a
 3. právo užívat databázi odkazů na přijímané návrhy právních předpisů a mediálních článků, jež je součástí Rozšířené verze.

4.3. Nevýhradní licence se uživateli uděluje na následující způsoby osobního užívání Rozšířené verze:

 1. vizualizaci jejího obsahu,
 2. elektronické ukládání částí jejího obsahu,
 3. tištění částí jejího obsahu.

4.4. Nevýhradní licence se uděluje na následující rozsah osobního užívání Rozšířené verze:

 1. užívání uživatelem s vyloučením jakéhokoli zpřístupnění či šíření Rozšířené verze jiným osobám, přičemž osobním užíváním uživatelem se rozumí:
  1. v případě fyzických osob užívání fyzickou osobou uvedenou v akceptovaném objednávkovém online formuláři a osob blízkých této osobě ve smyslu občanského zákoníku,
  2. v případě právnických osob užívání fyzickými osobami, jež jsou v zaměstnaneckém poměru k právnické osobě uvedené v akceptovaném objednávkovém online formuláři, a osobami, jež jsou členy statutárních či dozorčích orgánů takové právnické osoby.
 2. (ii) užívání uživatelem s vyloučením jakýchkoli změn či pokusů měnit obsah či grafické zobrazení Rozšířené verze při jakémkoli způsobu dovoleného užití uvedeného v čl. 4.3.

4.5. V případě citace části obsahu Rozšířené verze v limitech stanovených autorským zákonem musí být každá taková citace:

 1. neoddělitelně doplněna následujícím textem: Protikorupční barometr (Rozšířená verze), Lexperanto, [datum navštívení stránky ve formátu specifikujícím den, měsíc a rok navštívení],
 2. uvedena v kontextu nesnižujícím důvěryhodnost Protikorupčního barometru.

4.6. Uživatel není oprávněn poskytnout, ani dále šířit či postoupit jakékoli jiné osobě, včetně osob, jež s ním případně tvoří koncern, ani jedno z následujících:

 1. podlicenci k vymezenému ani jinému užívání Rozšířené verze,
 2. oprávnění užívat rozhraní Rozšířené verze na internetové stránce www.protikorupcnibarometr.cz,
 3. právo užívat databázi odkazů na přijímané návrhy právních předpisů a mediálních článků, jež je součástí Rozšířené verze.

4.7. Uživatel není povinen využít práva uvedená v čl. 4.2. Nevyužitím těchto práv nevzniká uživateli právo na vrácení uhrazené ceny či její části.

4.8. Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu, ani nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.

4.9. Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití software stanovených zákonem, smlouvou a těmito LUP.

4.10. Uživatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů vizualizovaných na webové stránce Protikorupčního barometru, včetně Rozšířené verze, nebo na jím vytvořených tiskových výstupech z této stránky.

4.11. Uživatel je povinen poskytnout poskytovateli platnou emailovou adresu, ke které má uživatel přístup, kterou pravidelně nejméně jednou týdne navštěvuje a kterou je povinen udržovat ve funkčním stavu. V případě změny své emailové adresy je povinen o tom uživatel neprodleně informovat poskytovatele a sdělit mu jeho novou emailovou adresu splňující podmínky uvedené předchozí větě.

Čl. 5 – Práva a povinnosti poskytovatele

5.1. Poskytovatel poskytne uživateli nepřetržitý přístup do Rozšířené verze na základě zadání uživatelského jména (login) a hesla zaslaného poskytovatelem na emailovou adresu, kterou uživatel zadal do objednacího online formuláře, a umožní užívání Rozšířené verze způsoby a v rozsahu uvedeném čl. 4.

5.2. Rozšířená verze zpravidla obsahuje:

 1. souhrnnou měsíční zprávu,
 2. přílohu měsíční zprávy,
 3. údaje o hodnotách protikorupčních parametrů a zdůvodnění těchto hodnot,
 4. glosu profesorky Vladimíry Dvořákové či poskytovatele.

5.3. V případě nemožnosti získat přístup do Rozšířené verze nebo nemožnosti vizualizace Rozšířené verze nebo jejích částí zašle uživatel emailem zprávu v tomto smyslu poskytovateli, který zajistí opětovnou možnost přístupu, zpravidla ve lhůtě deseti pracovních dnů nejpozději, však ve lhůtě dvaceti pracovních počínající dnem následujícím po dni k byl přístup či vizualizace částečně či zcela znemožněna.

5.4. Poskytovatel aktualizuje Rozšířenou verzi jednou za kalendářní měsíc v daný měsíc nebo během první poloviny měsíce následujícího.

5.5. Texty parametrů či zdůvodnění změn parametrů slouží pouze k vysvětlení hodnot parametrů a nepředstavují právní radu či názor či obdobnou informaci poskytovanou při advokátní činnost, nelze je za ně považovat a spoléhat se na ně.

5.6. Rozčlenění hypertextových odkazů na existující či přijímané návrhy právních předpisů stejně jako rozčlenění hypertextových odkazů na články v médiích pod jednotlivé parametry, podoblasti či oblasti je plně v úvaze poskytovatele. Rovněž je plně úvaze poskytovatele nastavení hodnot parametrů, jejich změn a zdůvodnění.

5.7. Poskytovatel je oprávněn měnit text obsahu či způsob vizualizace Rozšířené verze, opravovat textové, provozní či jiné chyby, nesrovnalosti či závady bez předchozího či následného upozornění či souhlasu uživatele.

5.8. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz Rozšířené verze, a to na čas nezbytně nutný, zejména k údržbě a úpravám, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných uživatelem bez předchozího či následného upozornění či souhlasu uživatele.

5.9. Poskytovatel je oprávněn požadovat od uživatele prokázání jeho totožnosti kopií občanského průkazu, nebo jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii a jedná-li se o zástupce uživatele, je poskytovatel oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na uživatele doložením písemné plné moci opravňující zástupce uživatele k jednání za uživatele. Poskytovatel je oprávněn si pořídit a ponechat kopii dokladu totožnosti anebo plné moci.

Čl. 6 – Omezení odpovědnosti a výše náhrady škody

6.1. Poskytovatel neodpovídá za nic z následujícího:

 1. nesprávnost jakýchkoli údajů poskytnutých uživatelem, a zejména za z toho vyplývající nemožnost poskytnout uživateli přístup k Rozšířené verzi,
 2. to, že Rozšířená verze či její aktualizace zahrnují všechny nebo podstatnou část či relevantní počet mediálních článků o korupci či protikorupčním úsilí v České republice dostupných online,
 3. za způsob, jakým jsou jednotlivé mediálních článků o korupci či protikorupčním úsilí v České republice rozčleněny pod jednotlivé parametry, oblasti či podoblasti,
 4. funkčnost hypertextových odkazů a hyperlinků na internetové stránky třetích stran obsažených v Rozšířené verzi,
 5. to, že měsíční aktualizace Rozšířené verze bude obsahovat změnu či změny hodnot parametrů, jejich zdůvodnění či změnu či změny v hodnocení pokroku či regresu v jednotlivých sledovaných oblastech,
 6. textové chyby, překlepy či chyby v počtech v Rozšířené verzi,
 7. správnost hodnocení, hodnot parametrů, jejich zdůvodnění či obsah názorů třetích osob,
 8. jakoukoli škodu či případný ušlý zisk či jinou újmu způsobenou spolehnutím se na informace uvedené v Rozšířené verzi.

6.2. Poskytovatel dále neodpovídá za nic z následujícího:

 1. bezproblémovou funkčnost napojení produktu na programy třetích stran,
 2. vložení nesprávných údajů uživatelem, chybným postupem uživatele při vkládání informací nebo souborů nebo nesprávnou interpretací prezentovaných údajů,
 3. zavirování lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.) popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem,
 4. poškození způsobené neodborným zásahem do systémového programového vybavení a prostředí Rozšířené verze,
 5. poškození způsobené nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s Rozšířenou verzí,
 6. přerušení poskytování služeb, za závady, škody a ztrátu či poškození dat způsobené zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky el. energie, výpadku internetového připojení způsobené poskytovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou,
 7. závady, škody a ztrátu či poškození dat vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správcem systému uživatele nebo v důsledku napadení serveru třetí osobou z důvodu nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu,
 8. porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony obsažených v článcích pod hypertextovými odkazy obsaženými v Rozšířené verzi.

6.3. Právo odstoupení od smlouvy uživatelem a/nebo vrácení ceny uživateli nevzniká zejména v případě, že,

 1. výluka ve fungování Rozšířené verze netrvá více než 20 kalendářních dní, nebo
 2. nastane-li skutečnost, za kterou poskytovatel neodpovídá, nebo
 3. uživatel používá odlišný prohlížeč nebo verzi prohlížeče od té, prostřednictvím které vizualizoval Rozšířenou verzi při jejím objednání, a tento odlišný prohlížeč či verze neumožňují vizualizaci Rozšířené verze.

6.4. Smluvní strany stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností poskytovatele, představuje částku maximálně do výše 30 % z ceny, není-li sjednána jiná nižší hodnota. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele.

Čl. 7 – Odstoupení od smlouvy a zánik smlouvy

7.1. Ukončit tuto smlouvu či odstoupit od ní lze během trvání smlouvy pouze z důvodů a podle způsobů uvedených v tomto odstavci.

7.2. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy:

 1. kdykoli od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku účinnosti smlouvy bez udání důvodu, nebo
 2. v případě porušení nebo důvodného podezření z porušení jakékoli povinnosti uživatelem podle této smlouvy, zejména pak některé z povinností uvedených v článku 4, nebo
 3. v případě zveřejnění jakýchkoli informací poškozujících důvěryhodnost či dobrou pověst projektu Protikorupčního barometru nebo poskytovatele.

7.3. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy, trvá-li více jak 20 kalendářních dní nemožnost přístupu k Rozšířené verzi ze strany uživatele z důvodů přičitatelných poskytovateli za podmínky, že prokáže poskytovateli splnění povinností uvedených v čl. 5.3.

7.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma:

 1. těch, která na straně poskytovatele vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele,
 2. práva uživatele na vrácení ceny v rozsahu dvanáctiny či násobků dvanáctin z ceny odpovídající počtu celých měsíců, po kterých nemohl být uživateli umožněn přístup k Rozšířené verzi z důvodů na straně poskytovatele, ze které odpovídá.

7.6. Veškerá oznámení vedoucí k zániku smlouvy musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem uvedeným na dodejce. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, a doručení pak nastává k okamžiku uplynutí patnácti dní od odeslání takového oznámení.

7.7. Tento smluvní vztah zaniká

 1. v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem dle těchto LUP okamžikem účinnosti doručení oznámení o odstoupení podle čl. 7.6., nebo
 2. z důvodu vzniku okolnosti vylučujících protiprávnost na straně poskytovatele, která mu brání ve splnění povinností ze smlouvy okamžikem, kdy nastane nemožnost plnění ze strany poskytovatele, o které poskytovatel uživatele informuje způsobem uvedeným v čl. 7.6., nebo
 3. uplynutím 3 měsíců od okamžiku uzavření této smlouvy, nezaplatil-li do té doby uživatel cenu, jež mu byla fakturována a zaslána na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém online formuláři, nebo
 4. uplynutím 12 měsíců od okamžiku účinnosti smlouvy, nedošlo-li ke skutečnosti uvedené v čl. 2.9.

Čl. 8 – Ochrana osobních údajů

8.1. Při objednávce jsou vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnuté údaje použije poskytovatel pro splnění svých zákonných povinností, závazků uvedených ve smlouvě a v těchto LUP. Odesláním objednávky souhlasí uživatel s použitím svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto LUP.

8.2. Poskytovatel má právo vést elektronickou databázi svých uživatelů, monitorovat a archivovat veškeré prováděné operace na svých fyzických či online zařízeních za účelem vyhodnocování a zlepšování poskytovaných služeb, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.3. Údaje o uživateli jsou k dispozici pouze poskytovateli, třetím stranám nejsou poskytovány s výjimkou situací souvisejících s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností poskytovatele.

8.4. Uživatel a poskytovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které si mezi sebou vymění.

Čl. 9 – Závěrečná ustanovení

9.1. V případě zásahu uživatele do autorských či souvisejících práv poskytovatele k Rozšířené verzi vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy Poskytovatele k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy uživateli. Nárok poskytovatele na náhradu škody způsobené zásahem uživatele do autorských práv či souvisejících poskytovatele, jenž má vůči uživateli, zaplacením smluvní pokuty uživatelem není dotčen.

9.2. Vedle nároku na smluvní pokutu má poskytovatel v případě zásahu uživatele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití Rozšířené verze a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

9.3. Uživatel prohlašuje, že zasílání informací od poskytovatele související s tímto smluvní vztahem nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, a že se zasíláním informací od poskytovatele výslovně souhlasí. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat.

9.4. Poskytovatel je oprávněn změnit LUP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi LUP na internetových stránkách Rozšířené verze Protikorupčního barometru, popř. zašle uživateli novou verzi LUP nebo upozornění na zveřejnění nové verze LUP  na jeho e-mailovou adresu.

9.5. V případě, že některé ustanovení těchto LUP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná.

9.6. Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou veřejně přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem a jazykem smlouvy je český jazyk.

9.7. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy.

9.8. Není-li v těchto LUP stanoveno jinak, sděluje uživatel všechny informace poskytovateli na emailovou adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.

9.9. Uživatel není oprávněn převést na jinou osobu jakékoli právo či povinnost podle této smlouvy, ať již z části nebo jako celek.

9.10. Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této smlouvy bez předchozího souhlasu či informování uživatele.

9.11. Tato smlouva a veškeré právní vztahy, které z ní vyplývají nebo se jí týkají, se řídí českým právem, a zároveň je vzhledem k těmto vztahům dána výlučná příslušnost českých soudů, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům.

9.12. Tyto LUP jsou platné a účinné od 17. 12. 2015.