English

Protikorupční barometr


Úvod

Metodologie

Protikorupční barometr je prvním nástrojem svého druhu na světě. Jeho smyslem je monitoring systémových protikorupčních opatření v České republice. Protikorupční barometr sleduje do jaké míry je naplněn každý ze 140 protikorupčních požadavků (parametrů). Výsledky jsou agregovány v rámci pěti oblastí. Průměr hodnot jednotlivých parametrů z těchto pěti oblastí tvoří celkovou výslednou hodnotu protikorupčního barometru.

Hodnoty parametrů. Hodnota každého jednotlivého parametru je odvozena ze dvou měřítek: efektivity a stavu.

a) Efektivita. Měřítko efektivity zjišťuje do jaké míry – 0 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 % - je obsah jednotlivých protikorupčních parametrů (požadavků) naplněn v přijímaných či schválených zákonech 1.

b) Stav. Měřítko stavu monitoruje v jaké fázi legislativního procesu se nacházejí právní předpisy, které obsahují uvedené protikorupční parametry (požadavky). Monitoring mediálních výstupů vedle toho sleduje, do jaké míry jsou schválené zákony obsahující protikorupční parametry reálně uplatňovány a vymáhány.

Posuzování hodnot parametrů. Naplnění jednotlivých parametrů z hlediska efektivity je posuzováno akademickými pracovníky katedry politologie Vysoké školy ekonomické v Praze a právními experty ze spolku Lexperanto. Změny hodnot parametrů jsou porovnávány vůči základní konfiguraci odpovídající stavu protikorupčních opatření ke konci měsíce července 2015 a poté hodnoceny na konci každého měsíce vůči stavu na konci měsíce předchozího.

Rozsah parametrů. Protikorupční barometr se snaží monitorovat všechny oblasti korupce, jež se dotýkají veřejného sektoru. Protikorupční barometr naopak nesleduje přijímání protikorupčních opatření týkající se pouze soukromého sektoru, neboť v této oblasti není často snadné odlišit, kdy se jedná o korupci a kdy o jiný typ hospodářské trestné činnosti. Parametry protikorupčního barometru se dělí do pěti obecných oblastí a jedenadvaceti podrobnějších podoblastí. Ambicí protikorupčního barometru je pokrýt všechny oblasti korupce týkající se veřejného sektoru či související s tímto sektorem.

Obsah parametrů. Každá podoblast sdružující obvykle pět až deset parametrů vytváří funkční řešení problému korupce v daném kontextu. Jednotlivé parametry samy o sobě řešení korupce nepřináší. Řešení korupčních problémů v jednotlivých podoblastech vycházejí v drtivé většině případů z obecných principů obsažených mezinárodních dokumentech a jsou adaptována pro české prostředí.

Zdroje - mainstreamové vs. alternativní zdroje parametrů. Většina parametrů protikorupčního barometru vychází z dokumentů mezinárodních organizací, jako je OSN, OECD či EU doplněných konkrétněji zaměřenými dokumenty české vlády, nevládních organizací a odbornými publikacemi v oblasti korupce. Zdroje jsou řazeny, pokud možno, dle úrovně autority počínaje mezinárodními institucemi přes instituce evropské až po národní orgány. Rovněž z věcného hlediska jsou řazeny od zdrojů nejobecnějšího charakteru po zdroje nejkonkrétnější.

Formulace parametrů. Textace parametrů je odvozena z textů zdrojových dokumentů. Z důvodu srozumitelnosti není z těchto zdrojů přesně kopírována. Formulace parametrů je upravena tak, aby byla jednoduchá a snadno pochopitelná, avšak stále si držela věcnou souvislost s původním zdrojovým textem.

Pozitivní či negativní výhled? Jelikož na základě protikorupčních parametrů zkoumajících přijímání a efektivitu systémových protikorupčních pravidel nelze postihnout účinnost či neúčinnost stíhání korupční trestné činnosti ani „(proti)korupční“ atmosféru vyplývající z aktuálního dění ve společnosti, doplňuje protikorupční parametry po vzoru hodnocení ratingových agentur kategorie zvaná „Výhled“. Výhled je vytvářen na základě informací z předchozího měsíce vytvářen týmem Protikorupčního barometru pro měsíc následující.

Seznam zdrojových dokumentů

OSN

OECD

EVROPSKÁ KOMISE

EU PARLAMENT

RADA EVROPY

ČESKÁ VLÁDA A INSTITUCE

SVĚTOVÉ EKONOM. FORUM

BENÁTSKÁ KOMISE

NGOs

STUDIE A PUBLIKACE

OSTATNÍ