English

Protikorupční barometr


Úvod

Předmluva prof. Vladimíry Dvořákové

Korupce. Korupce je fenomén, který nalezneme v zemích s nejrůznějšími charakteristikami a podobami režimů. Nalezneme ji v demokraciích, v autoritářských a dokonce i v totalitních režimech. Fenomén korupce se vyskytuje v rozvinutých i rozvojových zemích, v centralizovaných i decentralizovaných politických systémech, ve státech s vysokou i nízkou mírou hospodářských regulací. Všechny tyto proměnné nesporně ovlivňují typ a charakter korupce. Její výzkum a monitoring v konkrétním prostředí proto může pomoci nalézt příčinné souvislosti toho, jak korupce vzniká a jak se prostor pro její existenci rozšiřuje či zužuje. Rovněž může poukázat na to, jaké jsou dopady korupce na sociální, ekonomický a politický život dané společnosti.

Důvody pro monitorování korupce v České republice. Proč je dobré monitorovat korupci v post-komunistickém státě, jako je například Česká republika? Důvodů je celá řada. Především, v jistém slova smyslu postkomunistické státy mohou sloužit jako určitá laboratoř. Procesy přechodů k novým režimům, jejich formování, institucionalizace a konsolidace představují nejhlubší sociální a ekonomickou proměnu v moderních dějinách. Tato změna proběhla nedávno a z hlediska historického času také velmi rychle. Mnohé věci lze tedy ještě zachytit a analyzovat, abychom se mohli z těchto dějin poučit. Stále platí, kdo se z dějin nepoučí, tomu dají dějiny za vyučenou.

Systémový charakter korupce v České republice. Česká republika nám (bohužel) poskytuje neobvyklé množství příkladů a zdrojů. Jen v období od ledna 2014 do srpna 2015 tým Protikorupčního barometru nalezl více než 1 400 článků vztahujících se ke korupci v českých médiích publikovaných on-line. A není nutná hluboká analýza informací, aby bylo zřejmé, že korupce v České republice má systémové rysy, tj. stává se součástí ekonomického, sociálního a politického systému. Systémový charakter korupce je dán zejména zeslabením či přímo eliminací v jiných zemích běžných kontrolních a dozorujících mechanismů, deformací pravidel a procedur při rozhodování či jejich prostou ignorancí. Vyjít z bludného kruhu systémové korupce je velmi obtížné; je to výzva, kterou pokud tato společnost nepřijme, ohrozí legitimitu celého systému.

V čem je Protikorupční barometr unikátní? V současnosti nalezneme stovky odborných článků a monografií, které se dotýkají výzkumu korupce a nástrojů jejího potlačení. Většinou kombinují teoretické přístupy s případovými studiemi, kde specifické rysy korupčního prostředí mohou být dobře zdokumentovány a doloženy. Protikorupční barometr se ve své logice opírá o závěry z těchto výzkumů a zároveň poskytuje další zdroje informací: publicistické články publikované on-line, které většinou podávají konkrétní informace o případech korupce a (ne)úspěšných případech regulace. Také zde nalezneme informace o návrzích zákonů, o procesech jejich přijímání a o jejich konečné podobě. Sleduje tak osudy zákonů, které mají v sobě silný protikorupční potenciál. Unikátní charakter Protikorupčního barometru spočívá v tom, že odborný přístup, kvalitní data a možnosti jejich využití poskytuje ve velmi srozumitelné formě širší veřejnosti.

Protikorupční barometr jako nástroj pro pozitivní změny. Protikorupční barometr ovšem není jen prostředkem pro monitorování procesů nastavování protikorupčních opatření existující a budoucí legislativy. Vzhledem ke svému bilingvnímu charakteru má též ambici stát se nástrojem pozitivní změny. Česká, evropská i mimoevropská veřejnost (zejména velcí investoři) jistě ocení možnost získat nezávislé informace o stavu boje proti korupci v České republice. To by mohlo pomoci i zesílit tlak na českou reprezentaci, aby přijímala skutečně systémová protikorupční opatření, která budou odrážet pozitivní zahraniční zkušenosti a zároveň zohledňovat specifické rysy českého „korupčního prostředí“. Dlouhodobí investoři vždy hledají kvalitní ekonomické a společenské prostředí. A od toho se odvíjí i kvalita života našich občanů.

prof. Vladimíra Dvořáková
Vysoká škola ekonomická v Praze
(katedra politologie)