English

Protikorupční barometrÚvod

Oblast 1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %

Parametry v oblasti

Podoblast 1.1. Snižování korupčních příležitostí (střet zájmů) Zdůvodnění a zdroje
#1 Dokládání čestných prohlášení veřejných činitelů
Politici a jiní veřejní činitelé by měli všechna čestná prohlášení, která činí, tj. oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, dokládat příslušnými dokumenty.
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#2 Rozkrytí smluv a dalších vztahů mezi státem a společností, jež vlastní veřejný funkcionář
Pokud politik a jiný veřejný činitel prohlásil a doložil, že vlastní podíly či akcie v obchodních společnostech (firmách), s výjimkou těch, které nabyl na burze (regulovaném trhu), měl by  předložit potvrzení od vedení takové společnosti o tom, zda tato obchodní společnost získává jakoukoli formou veřejné prostředky (veřejné zakázky, dotace, nájmy, pronájmy, prodeje či koupě veřejného majetku atd.).
Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
#3 Princip otáčivých dveří
Po skončení mandátu by politik nebo jiný vysoký veřejný činitel nesměl po dobu dvou let provozovat výdělečné aktivity v oblastech, kde v rámci své veřejné funkce působil (princip otáčivých dveří).
Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více
#4 Zveřejňování prohlášení veřejných činitelů centrálním úřadem
Centrální úřad by měl aktivně zveřejňovat informace, které o sobě politici a jiní veřejní činitelé podle zákona o střetu zájmů podali, včetně sankcí za jeho nedodržení. Občané by měli mít možnost nahlížet do prohlášení o střetu zájmů učiněných politiky a veřejnými činiteli stejně jako do dokladů, které tato prohlášení dokládají, a to zdarma přes internet, jako je tomu u obchodního rejstříku, nikoli písemně a na základě žádosti, jak je tomu podle zákona o střetu zájmů.
Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
#5 Nezávislost kontrolního úřadu
Aby byl centrální kontrolní úřad co nejméně ovlivnitelný, měl by být složen ze zástupců různých veřejných institucí (např. úřadu Veřejného ochránce práv (ombudsmana), Nejvyššího kontrolního úřadu, Nejvyššího správního soudu a/nebo Ústavního soudu) tak, aby ovlivňování jeho rozhodování bylo co nejtěžší a úřad nebyl využíván jako nástroj politického boje.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
Podoblast 1.2. Monitoring lobbovaných politiků pomocí elektronického veřejného diáře Zdůvodnění a zdroje
#6 Elektronický veřejný diář politiků
Politik by si měl vést elektronický diář, kam by si zapisoval veškeré schůzky.* Obsah elektronického diáře zveřejňuje „v reálném čase“ na internetu.
* Není třeba zveřejňovat interní schůzky a komunikaci, tj. například u ministra schůzky a komunikaci se zaměstnanci ministerstva nebo se stranickými kolegy. Co se rozumí interní schůzkou a komunikací, by bylo podrobně vymezeno.
Efektivita
50 %
Současný stav
30 %
Více
#7 Vyžádání schůzky s politikem přes email
Jakákoli schůzka s politikem by měla být vyžádána předem emailem.* V předmětu emailu by mělo být uvedeno, o čem má schůzka být a kdo se schůzky zúčastní. Jestliže politik schůzku potvrdí, měl by ji zveřejnit v elektronickém veřejném diáři (předmět schůzky a osoby), dříve než se schůzka uskuteční.
* Není třeba zveřejňovat interní schůzky a komunikaci, tj. například u ministra schůzky a komunikaci se zaměstnanci ministerstva nebo se stranickými kolegy. Co se rozumí interní schůzkou a komunikací by bylo třeba podrobně vymezeno.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#8 Chráněné chytré aplikace pro elektronický veřejný diář
Politici mají tablety či telefony, kde jsou nainstalovány chytré aplikace či software chráněné proti hackování a špionáži, které zajišťují funkce elektronického veřejného diáře, aby administrativa byla pro politika co nejjednodušší.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#9 Doplnění elektronického veřejného diáře po schůzce
Pokud se schůzky zúčastnily další osoby, které nebyly v předchozím e-mailu uvedeny, či byl-li předmět schůzky rozšířen o jiná témata, politik to doplní do elektronického veřejného diáře po skončení schůzky.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#10 Doplnění elektronického veřejného diáře po hromadných setkáních
Pokud se politik zúčastní banketu nebo rautu, kde nemůže vědět, s kým se setká, a diskutuje tam pracovní záležitosti, neprodleně po skončení takové akce (nejpozději následujícího dne) to zapíše do elektronického veřejného diáře s uvedením osoby a předmětu pracovní debaty.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#11 Doplnění elektronického veřejného diáře po setkáních, jež nebylo možné předvídat
Zpětně by měl politik rovněž povinnost v elektronickém veřejném diáři zveřejňovat informace o všech neplánovaných schůzkách, pokud by při nich řešil veřejné záležitosti.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#12 Schůzky politiků v jejich kanceláři
Politik by měl konat pracovní schůzky, pokud možno, ve své oficiální kanceláři. Jelikož osoby účastnící se schůzky musí obvykle projít přes vrátnici, kde se registruje jejich odchod a příchod, bylo by možné kontrolou oproti seznamu návštěv ověřovat pravdivost údajů v elektronickém veřejném diáři politika.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#13 Schůzky politiků mimo jejich kancelář
Pokud politik uskutečňuje schůzku mimo kancelář, například v kavárně či restauraci, dokládá konání schůzky v kavárně či restauraci účtenkou (na účtence bude zpravidla rovněž vyznačen čas vystavení účtenky, což umožní kontrolu pravdivosti údajů v elektronickém veřejném diáři).
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#14 Pracovní činnost politiků v elektronickém veřejném diáři
Politik do elektronického veřejného diáře zaznamenává každý den svou pracovní činnost. Specifikuje, kolik času v daném dni věnoval přípravě připomínek k tomu či onomu zákonu, kolik času strávil psaním odpovědí na dotazy občanů atd.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#15 Legislativní stopa ze záznamů v elektronickém veřejném diáři
Informace z elektronického veřejného diáře politiků týkající se vytváření zákonů nebo exekutivních rozhodnutí, zahrnující schůzky, čas strávený prací na zákoně či rozhodnutí atd., se připojují jako příloha k návrhům zákonů nebo rozhodnutí a vytvářejí tzv. legislativní či administrativní stopu.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#16 Ukládání komunikace v elektronickém veřejném diáři
Politici a jiní veřejní činitelé by měli ukládat emaily a jinou elektronickou či písemnou komunikaci. Učiněné záznamy ovšem nezveřejňují, pouze je archivují, aby byly v případě potřeby přístupné orgánům činným v trestním řízení.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
Podoblast 1.3. Na politické podnikání kontrolou šifrovaných telefonů Zdůvodnění a zdroje
#17 Zákaz používání šifrovaných telefonů a anonymní komunikace pro politiky
Politici nesmí používat šifrované telefony ani prostředky anonymní komunikace.*
* Anonymní komunikace je jakýkoli způsob komunikace, kde mohou osoby komunikovat prostřednictvím  fiktivních či neosobních schránek, profilů či účtů. Příkladem mohou být anonymní e-mailové schránky (xyz123@e-mail.cz), fiktivní či falešné profily na sociálních sítích (například na Facebooku) nebo účty internetové komunikace (například na skypu). Budou-li totiž kmotr a ministr například komunikovat přes anonymní profily na skypu, nemusí se vůbec bát odhalení, neboť obsah jejich komunikace bude jen obtížně zjistitelný. Krom toho, i kdyby tuto anonymní komunikaci někdo dohledal, nebude snadné prokázat, že šlo o komunikaci mezi právě těmito dvěma osobami, neboť tato komunikace nebude přičitatelná konkrétním osobám).
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#18 Výjimka ze zákazu používání šifrovaných telefonů a anonymní komunikace pro politiky odpovídající za základní funkce státu
Výjimku ze zákazu používání šifrovaných telefonů mají vybraní veřejní činitelé, kteří jsou uvedeni na zvláštním seznamu a kteří jsou odpovědni za zajištění základních funkcí státu.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#19 Používání telefonů politiky
Politik nebo jiný vysoký veřejný činitel, který by nebyl uveden na zvláštním seznamu osob, které by měly dovoleno používat šifrované telefony, by měl dva standardní mobilní telefony, jeden pro osobní, druhý pro pracovní komunikaci. Jiné telefony by neměl během výkonu funkce používat
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#20 Emaily politiků a jejich profily na sociálních sítích
Politik by měl jeden pracovní email a profil na sociálních sítích, obojí se svým jménem. Politici a veřejní činitelé by nesměli používat anonymní emaily nebo si vyměňovat informace prostřednictvím internetového telefonování či anonymních profilů na sociálních sítích.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#21 Identifikace politiků při elektronické komunikaci
Veškerá pracovní komunikace politiků by měla probíhat pouze z jasně identifikovatelných zdrojů (emailové schránky, profily na sociálních sítích, účty internetové telefonní komunikace) a měla by obsahovat vždy jméno a příjmení politika s dovětkem, že jde o veřejného činitele.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#22 Sankce pro politiky za neoprávněné používání šifrovaných telefonů a anonymní komunikace
Jestliže by politik nebo veřejný činitel použil ke komunikaci šifrovaný telefon či anonymní formu komunikace, dopustil by se přestupku nebo trestného činu.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#23 Ohlašovací povinnost politiků ohledně neoprávněného používání šifrovaných telefonů a anonymní komunikace
Politik by měl mít ohlašovací povinnost, pokud by se dozvěděl, že jiný politik neoprávněně používá šifrovaný telefon nebo anonymní komunikaci.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
Podoblast 1.4. Prohlášení o majetku a bezkorupčnosti kandidátů Zdůvodnění a zdroje
Závazné prohlášení o majetku a bezkorupčnosti by mělo minimálně obsahovat následující položky:
#24 Prohlášení o majetku před podáním kandidatury
Prohlášení o veškerém majetku nabytém před podáním kandidatury („fotka majetkového stavu“) a jeho doložení příslušnými dokumenty;
Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více
#25 Závazek neobohacovat se během výkonu veřejné funkce
Závazek, že se kandidát v případě zvolení nebude během výkonu funkce nelegálně obohacovat;
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#26 Prohlášení o majetku ke skončení funkce
Závazek, že v případě zvolení v okamžiku skončení výkonu veřejné funkce učiní a zveřejní opětovné prohlášení o majetku jako před podáním kandidatury;
Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více
#27 Závazek doložit příjmy k majetku nabytému během výkonu funkce
Závazek, že v případě, že se stav jeho majetku k okamžiku skončení výkonu veřejné funkce zvýší, doloží, že k tomuto zvýšení došlo pouze na základě průkazných a legálních příjmů (nedoloženého majetku se volený zástupce předem dobrovolně vzdává ve prospěch státu);
Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
Závazné prohlášení o bezkorupčnosti by mělo minimálně obsahovat:
#28 Závazek slušného chování během výkonu funkce
Závazek, že se kandidát, zvolený politik nebo veřejný činitel nebude dopouštět nekalých jednání, například že nebude zneužívat či využívat osoby blízké v souvislosti s výkonem své funkce;
Efektivita
100 %
Současný stav
50 %
Více
#29 Závazek zveřejňovat nekalá jednání jiných politiků
Závazek, že zvolený politik bude zveřejňovat informace o tom, že se vymezených nekalých jednání dopustil jiný politik nebo veřejný činitel;
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#30 Závazek transparentního chování
Závazek, že se kandidát či zvolený politik bude ve funkci chovat transparentně.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
Navíc by mělo být připojeno závazné prohlášení o vykonatelnosti, které by mělo obsahovat:
#31 Závaznost učiněných dobrovolných prohlášení
Prohlášení kandidáta, že veškeré závazky zde učiněné považuje za závazky s právními účinky, které jsou vůči němu právně vymahatelné;
Efektivita
25 %
Současný stav
80 %
Více
#32 Vymahatelnost učiněných dobrovolných prohlášení
Prohlášení kandidáta, že požaduje, aby porušení jakéhokoli z výše uvedených závazků bylo vykonatelné místně příslušným soudem se sídlem v obvodu, ve kterém byl kandidát zvolen;
Efektivita
25 %
Současný stav
80 %
Více
Podoblast 1.5. Změna volebního systému omezující korupci Zdůvodnění a zdroje
#33 Preferenční hlasy jako hlavní kritérium pro zvolení poslancem
Bylo by třeba zajistit, aby se do Poslanecké sněmovny dostávali kandidáti stran s nejvyšším počtem kroužků;
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#34 Zrušení pětiprocentní hranice omezující posun na volitelné místo na kandidátce
Měla by být zrušena omezující pětiprocentní hranice, kterou musí kandidát překonat, aby se posunul na kandidátce strany na místo zajišťující křeslo v Poslanecké sněmovně, která způsobuje, že až tři čtvrtiny preferenčních hlasů propadají.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více