English

Protikorupční barometrÚvod

Oblast 4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %

Parametry v oblasti

Podoblast 4.1. Dozorčí rady veřejných podniků Zdůvodnění a zdroje
#90 Složení dozorčích rad
Do dozorčích rad veřejných podniků* by měli být nominovány jednak osoby zastupující veřejný zájem a jednak odborníci. Všichni by měli být bezúhonní, neměli by být ve střetu zájmů a měli by mít minimální kvalifikační předpoklady pro výkon funkce v oblasti, ve které daný podnik působí.
* Veřejným podnikem se rozumí podniky a obchodní společnosti (firmy) vlastněné státem, kraji nebo obcemi.
Efektivita
75 %
Současný stav
40 %
Více
#91 Političtí členové dozorčích rad ve veřejné funkci
Osobami zastupujícími veřejný zájem by měly být politici, kteří byli zvoleni do určité veřejné funkce nebo úředníci, kteří byli do veřejné funkce jmenováni. Do dozorčích rad by neměli být jmenováni politici, kteří jsou pouze členy stran bez toho, aby byli zvoleni do veřejné funkce.
Efektivita
75 %
Současný stav
40 %
Více
#92 Političtí členové dozorčích rad z různých částí státního aparátu
Aby nedocházelo ke střetu zájmů, měl by zvolený politik nebo jmenovaný úředník jako člen dozorčí rady pocházet z jiné části státního aparátu.*
* Například jestliže vlastníkem veřejného podniku je stát a jeho práva vykonává příslušné ministerstvo prostřednictvím ministerského úředníka, neměl by být člen dozorčí rady z téhož ministerstva, či dokonce vůbec být podřízen výkonné moci; politicky nominovaný člen dozorčí rady by mohl být v tomto případě například členem zákonodárného sboru a pocházet z jiné politické strany než ministr, který je nadřízený úředníkovi, který za stát v daném podniku vykonává vlastnická práva.
Efektivita
50 %
Současný stav
40 %
Více
#93 Jedna osoba nejvýše ve dvou dozorčích radách
Jedna osoba, ať se jedná o osobu zastupující veřejný zájem nebo odborníka, by měla souběžně sedět v nejvýše dvou dozorčích radách.
Efektivita
25 %
Současný stav
40 %
Více
#94 Odměny členů dozorčích rad
Osoba zastupující veřejný zájem, jež je v dozorčí radě veřejného podniku z titulu své politické či úřednické funkce, by měla za výkon funkce v dozorčí radě pobírat pouze odměnu pokrývající nutné náklady spojené s účastí v dozorčí radě. Osoba, jež je v dozorčí radě veřejného podniku z titulu svých odborných schopností, by měla za svou činnost pobírat odměnu odpovídající její manažerské funkci v závislosti na tom, zda funkci v dozorčí radě veřejného podniku vykonává na plný, částečný či jiný úvazek.
Efektivita
25 %
Současný stav
100 %
Více
#95 Povinnost politických členů dozorčích rad informovat veřejnost
Osoby zastupující v dozorčích radách veřejný zájem by měly mít speciální povinnost informovat veřejnost o záležitostech v oblastech, kde je veřejný podnik podřízen zákonu o svobodném přístupu k informacím.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#96 Nástroje členů dozorčích rad pro získávání informací
Pokud jakýkoli člen dozorčí rady nedostává po určitou dobu požadované informace od managementu veřejného podniku, měl by mít povinnost požádat k tomuto účelu o svolání valné hromady, která by tento problém s představenstvem (managementem) veřejného podniku vyřešila.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#97 Spolupůsobení politických členů dozorčích rad při kontrolách NKÚ
Zvolení politici zastávající funkci v dozorčí radě veřejného podniku by měli díky svému přístupu k informacím o fungování tohoto podniku spolupůsobit při kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, který daný podnik kontroluje.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#98 Výběr členů dozorčích rad
Stát by se měl pokusit vymezit alespoň obecným způsobem kritéria pro výběr nepolitických odborníků do dozorčích rad veřejných podniků. Osoby naplňující tato kritéria by měly být vybírány v otevřeném výběrovém řízení.
Efektivita
75 %
Současný stav
40 %
Více
Podoblast 4.2. Hodnocení investic z pohledu veřejného zájmu Zdůvodnění a zdroje
#99 Zhodnocení nákladů a přínosů
Než se rozhodne o realizaci projektu placeného z veřejných peněz, je třeba předem zjistit, kolik takový projekt bude stát a co občanům přinese, a to po celou dobu jeho očekávané existence.
Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
#100 Analýza celkových nákladů
U veřejných investic je nutné zvažovat nejen náklady investice samotné, ale veškeré její náklady, tedy rovněž ty náklady, které budou vyplývat z jejího následného provozu a užívání. Pro zhodnocení celkové udržitelnosti investice lze použít nástroje běžně používané v podnikatelské praxi.
Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
#101 Povinnost politiků prokázat předem užitečnost nákladnější veřejné investice
Od jisté finanční hranice je nutné stanovit politikům při realizaci jakékoli veřejné investice povinnost předem prokázat, že s finančními prostředky vybranými od občanů ve formě daní bude nakládáno efektivně. Investice z veřejných prostředků by měly jít pouze na projekty, které mají pro občany prokazatelný užitek nebo růstový potenciál, jako je například chybějící infrastruktura.
Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
#102 Identifikace potřeb občanů
Aby bylo možné veřejnou investici správně zacílit, je třeba identifikovat potřeby občanů, tj. zjistit a přesně popsat, kterým problémům občané čelí. Identifikaci potřeb lze provést tak, a to zejména na místní úrovni, že se veřejná správa zeptá dotčených občanů.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#103 Zvážení alternativ
Pro účely zlepšení účelnosti a hospodárnosti je třeba, aby byly předloženy rovněž alternativy pro řešení problému, jež má být financován veřejnou investicí*.
* Například, je nejvhodnější postavit novou čtyřproudovou dálnici do centra nebo by bylo lepší opravit stávající silnici a vedle postavit cyklostezku?
Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
#104 Vyhodnocení alternativ
Následně je nutné vyhodnotit varianty zejména z pohledu finanční zátěže a očekávaných přínosů pro občany a podnikatele, porovnat alternativy a vybrat tu nejvhodnější pro dané místo a dobu.
Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
#105 Standardizované hodnocení dopadů
Paralelně je nutné zavést standardizované hodnocení dopadů investičních projektů placených z veřejných peněz. Standardy by měly být stejné, ať je projekt hrazen z obecního rozpočtu či ze státních dotací. Měření nákladů a přínosů pro občany a podnikatele by mělo být sjednoceno tak, aby bylo možné říci, který projekt má smysl a který nikoli.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#106 Zveřejnění podkladů k plánovaným veřejným investicím
Veškeré podklady a vyhodnocení projektů musí být zveřejněny na internetu tak, aby se občané před realizací investice mohli k záměru vyjádřit.
Efektivita
25 %
Současný stav
20 %
Více
Podoblast 4.3. Nástroje proti šití veřejných zakázek na míru Zdůvodnění a zdroje
#107 Otevřenost soutěží o veřejné zakázky
Veřejné zakázky je nutné co nejvíce soustředit v otevřeném veřejném řízení, nikoli v jednacím řízení bez uveřejnění. IT zakázky je třeba soutěžit v režimu soutěžního dialogu.
Efektivita
25 %
Současný stav
100 %
Více
#108 Položkový rozpočet pro standardizovatelné veřejné zakázky
Pro standardizovatelné zakázky, zejména pro stavební zakázky, by měl být součástí zadávací dokumentace položkový rozpočet. U každé položky by měl stát definovat, jakou chce kvalitu u dané položky, například jakou chce kvalitu povrchu dálnice. Za podmínky, že je kvalitně nadefinován položkový rozpočet, by měla být hlavním hodnotícím kritériem nabídek cena. Zakázky se nesmí porcovat na menší kusy.
Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více
#109 Omezení technických kvalifikačních kritérií na jedno
Technická kvalifikační kritéria by měla být vycházet z principu, že obecně postačujícím požadavkem je realizace obdobné zakázky, na kterou je vypsána soutěž, v minulosti.
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#110 Zaplacení části ceny až po provedení zakázky
Minimálně 30% z celkové ceny by mělo být zaplaceno až po dokončení a převzetí zakázky (či jasně specifikované etapy), aby byl vytvořen tlak na zajištění kvality.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#111 Zákaz vícenákladů
Hranice, pod kterou by nebylo nutno znovu zadávat zakázku na nepředvídatelné vícepráce by neměla překročit 10 %. Pokud by dodavatel svou vinou překročil schválený rozpočet, platil by vícenáklady ze svého.
Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více
#112 „Soupisky subdodavatelů“ a zákaz „kopat za více týmů“
Je třeba zavést „soupisky subdodavatelů“ a zákaz „kopat za více týmů.“ Všichni klíčoví subdodavatelé, kteří dodávají více než 10 % z celkového finančního objemu dodávky, by měli být uvedeni v nabídce s upřesněním, jakou část zakázky budou plnit. Subjekt, který by byl hlavním uchazečem, by se v zásadě nesměl účastnit jakýmkoliv způsobem na plnění zakázky, pokud byla vybrána jiná než jeho nabídka.
Efektivita
25 %
Současný stav
100 %
Více
#113 Standardizovaná smlouva na veřejné projekty
Na veřejné zakázky, resp. na jednotlivé typy, by měl stát používat vlastní standardizovanou typovou smlouvu, aby se nestávalo, že smluvní podmínky připravují vítězní uchazeči. Specifika jednotlivých smluv by měla být uvedena v přílohách těchto smluv.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#114 Externalizované hodnocení nabídek
Hodnocení nejlepší nabídky by mělo být  co nejvíce externalizované.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
Podoblast 4.4. Rozkrytí konečných vlastníků firem získávajících veřejné prostředky Zdůvodnění a zdroje
#115 Transparentní vlastnická struktura příjemců veřejných prostředků
Koneční skuteční vlastníci firem, jež získávají veřejné prostředky*, včetně jejich subdodavatelů, by měli být odkryti.
* Společnosti čerpající dotace, společnosti provádějící veřejné zakázky, včetně subdodavatelů, společnosti, jež od státu něco kupují či státu něco prodávají, a společnosti, jež státu něco pronajímají nebo si od státu něco pronajímají, a konečně společnosti, jež obchodují se státními podniky či státem vlastněnými společnostmi v oblasti zajišťování věcí veřejného zájmu.
Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
#116 Důvodné výjimky z pravidla transparentnosti vlastnických struktur
Výjimku z pravidla transparentnosti vlastnických struktur by měly mít společnosti, jejichž akcie se obchodují na burze (akcie se obchodují příliš rychle na to, aby bylo možné vlastníky stále monitorovat, a ani to není technicky možné), banky a pojišťovny (jejich vlastnickou strukturu kontroluje ČNB, k jakékoli změně akcionářů musí dát ČNB souhlas).
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#117 Prohlášení o vlastnické struktuře
Společnost získávající veřejné prostředky zašle státu prohlášení o vlastnické struktuře, ve kterém přehledně graficky zobrazí svou vlastnickou strukturu až po konečné vlastníky, jež jsou fyzickými osobami.
Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více
#118 Doložení vlastnické struktury
Vlastnickou strukturu až po konečné skutečné vlastníky, jež jsou fyzickými osobami, doloží dotčené společnosti elektronickými výpisy z příslušných rejstříků či účtů akcií.
Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více
#119 Doložené vlastnické struktury u zahraničních společností s listinnými akciemi
Zahraniční společnosti s listinnými akciemi, jež chtějí získávat veřejné prostředky od českého daňového poplatníka, ať už přímo či prostřednictvím dceřiných českých společností, mají povinnost složit listinné akcie do úschovy za účelem důvěryhodného prokázání vlastnictví.
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#120 Kontrola předložených vlastnických struktur
V případě pochybností o správnosti vlastnické struktury provede Finanční analytický útvar ministerstva financí kontrolu předložených informací a dokumentů. Ze zemí, jejichž úřady v tomto ohledu nespolupracují s českými, by nebylo možné vlastnit české firmy čerpající veřejné peníze.
Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více
#121 Doba odkrytí vlastnických struktur
Vlastnická struktura by měla být odkryta minimálně po celou dobu čerpání veřejných peněz a eventuálně ještě rok či dva poté, neboť k výplatě dividend z firem dochází zpravidla s určitým zpožděním.
Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více
#122 Aktualizace vlastnických struktur
Pokud se vlastnická struktura společnosti čerpající veřejné peníze v průběhu čerpání změní, společnost předkládá aktualizovanou strukturu na konci kvartálu, kdy ke změně došlo; pokud se během čerpání peněz nezmění, předkládá společnost vlastnickou strukturu až ke konci čerpání veřejných peněz.
Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více
#123 Krytí skutečných vlastníků společností nesmí podléhat advokátnímu tajemství
Advokátům by bylo zakázáno zastupování vlastníků firem, jež získávají veřejné prostředky, za účelem zakrytí identity skutečných vlastníků těchto firem.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#124 Omezení dominantního postavení osob, jejichž firmy získávají veřejné prostředky
Žádná fyzická osoba by nesměla získávat přes firmy, které vlastní, více než určité procento veřejných peněz.
Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
Podoblast 4.5. Férové hodnocení veřejných zakázek Zdůvodnění a zdroje
#125 Široké oborové seznamy expertů pro hodnocení zakázek
Je třeba vytvořit široké oborové seznamy expertů, ze kterých by se pro jednotlivé zakázky náhodně vybírali hodnotitelé. Do seznamu by byli experti vybíráni na základě vzdělání a praxe. Seznamy by zahrnovaly i zahraniční experty.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#126 Náhodný počítačový výběr hodnotitelů z expertních seznamů
Do hodnotitelských komisí k jednotlivým veřejným zakázkám by byli z uvedených seznamů pomocí certifikovaného softwaru náhodně vybíráni jednotliví experti. Experti by byli na zadavateli nezávislí.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#127 Distanční a prezenční hodnocení nabídek
Experti, jež byli vybráni k hodnocení jednotlivých zakázek, by se navzájem neznali. Hodnocení by vytvářeli písemně nezávisle na sobě. Osobně by se scházeli, pouze pokud by hodnocení nebylo jednoznačné.*
* Příklad: Tři vybraní experti hodnotí dvě nabídky. Všichni tři se ve svých písemných hodnoceních shodnou, že první nabídka je nejlepší; v takovém případě se vůbec nescházejí. Pokud by však dva experti byli pro první nabídku a jeden pro druhou, došlo by k setkání expertů, aby svá stanoviska mohli porovnat.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#128 Počítačová analýza činnosti hodnotitelů
Certifikovaný softwarový program analyzuje, kdo byl přidělen k jaké zakázce, jak co hodnotil atd. Zajišťuje, aby tentýž expert nebyl přidělován na hodnocení soutěží, ve kterých figurují stejné firmy.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#129 Veřejná kontrola softwaru vybírajícího hodnotitele a analyzující jeho činnost
Výsledky a analýzy přidělování expertů k jednotlivým zakázkám provedené certifikovaným programem by byly zveřejňovány za účelem veřejné kontroly.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#130 Sankce pro hodnotitele za manipulaci hodnocení
Pokud by certifikovaný software zjistil nepravidelnosti u přidělování expertů či jejich hodnocení, byl by daný expert vyškrtnut ze seznamu hodnotitelů či by mu hrozil zákaz profesní činnosti.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více