English

Protikorupční barometrÚvod

Oblast 3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %

Parametry v oblasti

Podoblast 3.1. Integrita a odbornost veřejné správy Zdůvodnění a zdroje
#49 Demokratické zásady fungování veřejné správy
Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány zákonem. Fungování veřejné správy je založeno na zásadě zákonnosti, rovnoprávnosti, nestrannosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti.
Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
#50 Oddělení politických a úřednických postů ve veřejné správě
Úřad se skládá z politických míst a úřednických míst. Zákon (o státní službě) určuje, která místa jsou politická a která úřednická (odborná). Řízení státní služby je funkčně odděleno od politického řízení ministerstev.
Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více
#51 Neodvolatelnost úředníka politikem
Osoba nominovaná na politické místo úkoluje osobu na úřednickém (odborném) místě, která tyto příkazy plní, nejsou-li v rozporu se zákonem. Osoba nominovaná na politické místo v zásadě nemá moc jmenovat či odvolávat osobu na úřednickém (odborném) místě.
Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
#52 Maximální fixní počet a rozpočet politických poradců
Zákon stanoví maximální počet politických míst (ministr + maximálně 10 poradců). Výběr na politická místa je politický. Pro platy osob na politických místech je určen fixní rozpočet, ze kterého ministr vyplácí své politické poradce.
Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více
#53 Předběžná ekonomická analýza potřebnosti úředníků
U veřejné správy je nejdříve provedena analýza jejího fungování (co je potřeba a co ne, kolik co stojí*) zahrnující socio-ekonomické analýzy nákladů a přínosů veřejné služby, včetně případů jejího zúžení či rozšíření. Počet úřednických míst nestanovuje zákon, ale je sestaven na základě analýzy vzhledem k potřebě a intenzitě veřejné regulace daného sektoru.
* Kolik se dá na platy úředníků? Kolik na mimořádné odměny? Kolik práce je outsourcováno?
Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
#54 Vymahatelný etický kodex úředníků veřejné správy a hmotná odpovědnost
Existuje závazný etický kodex úředníků veřejné správy, který je efektivně vymáhán. Rovněž jsou vymáhány regresně náhrady škody, které stát musel uhradit v důsledku nezákonných rozhodnutí úředníků.
Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více
#55 Oddělení odborných úředníků a asistentů
Úřednická místa se skládají z odborných úřednických míst a míst pro asistenty (sekretářské práce). Úřednická a asistentská místa mají různé kvalifikační předpoklady (např. vysokoškolské/středoškolské vzdělání) a odlišné platové tarify.
Efektivita
75 %
Současný stav
100 %
Více
#56 Výběr na úřednická místa na základě vstupní zkoušky
Výběr na úřednická místa se provádí podle odborně náročných vstupních testů.
Efektivita
100 %
Současný stav
100 %
Více
#57 Zákaz mimořádných odměn pro úředníky
Vedle základního platu je jediným způsobem odměňování možnost povýšení do vyšší platové třídy. Nesmí se vyplácet žádné mimořádné odměny.
Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
#58 Definitiva pro úředníky podmíněná udržováním kvalifikace
Po zkušební době získává úředník definitivu podmíněnou udržováním kvalifikace. Pravidelné testy pro udržování kvalifikace podmiňují zvýšení platů, mohou způsobit snížení platu nebo eventuální propuštění. Pro povýšení do řídících funkcí je rovněž nutno projít testy
Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
Podoblast 3.2. On-line přístup k informacím o veřejných institucích Zdůvodnění a zdroje
#59 Publikace seznamu veřejných firem povinných zveřejňovat informace
Stát, kraje a obce publikují a aktualizují seznamy veřejných firem, které mají povinnost poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Údaje veřejnosti musí poskytovat všechny veřejné firmy, které nakládají s veřejným majetkem.
Efektivita
50 %
Současný stav
20 %
Více
#60 Aktivní zveřejňování informací na internetu veřejnými institucemi
Maximum informací (smlouvy, zápisy z jednání zastupitelstva) veřejné instituce aktivně zveřejňují na internetu ve strojově čitelné formě. Občan díky tomu o informace nemusí žádat.
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#61 Definice obchodního tajemství pro veřejné účely
Měla by existovat přesná definice, co je obchodním tajemstvím pro veřejné účely, a je zároveň specifikováno, že údaj o ceně u veřejných smluv není obchodním tajemstvím. Cena za veřejnou službu poskytnutou soukromým subjektem musí být vždy zveřejněna.
Efektivita
0%
Současný stav
20 %
Více
#62 Elektronická komunikace úřadů s občany
Není-li informace veřejná, občan žádá o informaci nejlépe emailem a odpověď dostává také emailem. Časový průběh zpracování každé žádosti musí být přístupný veřejnosti, a to v „reálném čase.“
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#63 Kontrola zveřejňování informací ombudsmanem
Není-li informace občanovi poskytnuta, občan může požádat Veřejného ochránce práv (ombudsmana), aby nařídil veřejné instituci požadovanou informaci poskytnout. Ombudsman zajišťuje nápravu rychle a efektivně. Spor je řešen online.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#64 Sankce pro veřejné instituce za nezveřejňování informací
Veřejný ochránce práv (ombudsman) zahájí řízení s veřejnou institucí, která neposkytla požadované informace. Veřejná instituce platí ombudsmanovi náklady řízení, které způsobily neplněním svých povinností.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#65 Registr smluv
Zveřejňování smluv mezi veřejnými institucemi a soukromými subjekty v registru smluv na centrální adrese by mělo být povinné. Platnost a účinnost těchto smluv by měla být podmíněna jejich zveřejněním v registru smluv.
Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
#66 Hmotná odpovědnost za nezveřejňování smluv v registru
Existuje zákonem stanovená odpovědnost za nezveřejnění smlouvy uzavřené mezi veřejnou institucí a soukromým subjektem, včetně hmotné odpovědnosti vedoucího příslušné veřejné instituce.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
Podoblast 3.3. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky Zdůvodnění a zdroje
#67 Pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (zákonnost a hospodárnost)
Nejvyšší kontrolní úřad má pravomoc kontrolovat účelnost a hospodárnost vynakládání veřejných peněz – tzn. zda se veřejné peníze utrácejí smysluplně, nikoli jen pravomoc kontrolovat formální správnost – tzn. zda se veřejné peníze utratily v souladu se zákonem.
Efektivita
75 %
Současný stav
100 %
Více
#68 Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu (všechny veřejné instituce a veřejné firmy)
Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu zahrnuje nejen kontrolu hospodaření státu a státních podniků, ale rovněž hospodaření obcí, krajů a firem vlastněných státem, kraji a obcemi.
Efektivita
100 %
Současný stav
60 %
Více
#69 Zveřejňování finančních toků z veřejné správy soukromým subjektům
Existuje zákonem stanovená povinnost zveřejňování finančních toků, jichž se týkají zveřejněné smlouvy, tzn. povinnost zveřejňovat faktury a dokumenty potvrzující uskutečněné platby, a to ve strojově čitelné podobě.
Efektivita
0%
Současný stav
20 %
Více
#70 Kvalitnější zákon o finanční kontrole
Je přijat nový účinnější zákon o finanční kontrole při hospodaření s veřejnými prostředky a je vymáhán.
Efektivita
0%
Současný stav
60 %
Více
Podoblast 3.4. Avizování korupce (whistleblowing) Zdůvodnění a zdroje
#71 Přijetí obecného rámce ochrany avizovatelů korupce
Je přijat obecný rámec ochrany avizovatelů korupce, a to alespoň ve vztahu k věcem veřejného zájmu, který avizovatele korupce efektivně chrání.
Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
#72 Avizování korupce ombudsmanovi
Zaměstnanec veřejné správy oznámí Veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) podezření na nezákonné jednání veřejného úřadu či na korupci týkající se tohoto úřadu.
Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
#73 Posouzení oprávněnosti oznámení o korupci
Veřejný ochránce práv posoudí oprávněnost oznámení avizovatele. Shledá-li ombudsman, že v oznámení jsou uvedeny skutečnosti, které nasvědčují, že došlo k nezákonnému jednání veřejné správy nebo ke korupci, bude považovat oznámení za oprávněné.
Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
#74 Ochrana avizovatele před propuštěním
Na základě pozitivního rozhodnutí ombudsmana je veřejnému zaměstnanci přiznána ochrana před propuštěním, a to zpětně k okamžiku podání oznámení. Než skončí šetření oznámeného nezákonného jednání veřejné správy či korupce ve veřejném úřadu, nemůže být avizovatel takového jednání či korupce do ukončení šetření propuštěn ze zaměstnání.
Efektivita
100 %
Současný stav
60 %
Více
#75 Postoupení oprávněného oznámení o korupci policii
Shledá-li Veřejný ochránce práv (ombudsman), že oznámení avizovatele obsahuje skutečnosti nasvědčující, že došlo ke spáchání trestného činu, zejména některého korupčního trestného činu, postoupí oznámení avizovatele policii.
Efektivita
100 %
Současný stav
60 %
Více
#76 Anonymizace oprávněných avizovatelů
Požádá-li o to avizovatel, přizná veřejný ochránce práv v případech podezření z korupčního jednání avizovateli anonymitu (tj. režim ochrany svědka) a o stejnou ochranu požádá jménem avizovatele policii.
Efektivita
100 %
Současný stav
60 %
Více
#77 Fyzická ochrana avizovatelů
Policie přizná v oprávněných případech avizovateli fyzickou ochranu.
Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
#78 Mediální ochrana avizovatelů korupce
Na základě pozitivního rozhodnutí ombudsmana může avizovatel získat od okamžiku podání oznámení mediální ochranu, jaká náleží pachateli trestného činu v trestním řízení, pokud o to avizovatel požádá.
Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
#79 Povinnost státu nezveřejnit informace o avizovateli
Je-li avizovateli přiznána mediální ochrana, nesmí ombudsman ani policie zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby avizovatele. Takové porušení je sankcionováno.
Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více
#80 Odpovědnost státu za ochranu avizovatelů korupce
Shledá-li ombudsman a policie oznámení avizovatele o korupci jako oprávněné, přebírá stát odpovědnost za zajištění fyzické a mediální ochrany avizovatele.
Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
#81 Náhrada škody za nezajištění ochrany avizovatelů korupce
Nezajistí-li stát avizovateli dostatečnou fyzickou a mediální ochranu, má stát povinnost nahradit avizovateli materiální a/nemateriální škodu, která mu vznikla, stejně jako má avizovatel právo na přiměřené zadostiučinění v penězích.
Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
Podoblast 3.5. (Ne)Kvalita českých zákonů Zdůvodnění a zdroje
#82 Popis problému, jenž má zákon řešit
Dříve než se začne psát jakýkoli zákon, příslušné ministerstvo (navrhovatel zákona) by mělo srozumitelným a pokud možno „neprávním“ jazykem popsat problém, který chce řešit, včetně jeho rozsahu a příčin.
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#83 Konzultace identifikovaných problémů s veřejností
Navrhovatel zákona by měl poté provést analýzu problému s využitím dostupných socio-ekonomických dat, kterou by měl následně předložit ke konzultaci veřejnosti.
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#84 Zhodnocení dopadů navržených řešení, včetně korupčních rizik
Následně by měl navrhovatel zákona popsat řešení (teze – věcný záměr), které mají popsané problémy odstranit či zmírnit. Zároveň by měl zhodnotit dopady navržených řešení, včetně porovnání nákladů a přínosů a analýzy korupčních rizik.
Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více
#85 Konzultace navržených řešení s veřejností
Tato řešení spolu se zhodnocením dopadů by měl předkladatel opět předložit ke konzultaci veřejnosti.
Efektivita
25 %
Současný stav
100 %
Více
#86 Obhájení navržených řešení před nezávislou komisí
Navrhovatel zákona by měl obhájit návrh řešení popsaného problému před nezávislou komisí odborníků. Rozhodnutí komise včetně zdůvodnění by mělo být veřejné.
Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více
#87 Do návrhu zákona pouze obhájená řešení
Po úspěšném obhájení zhodnocení problému a dopadu regulace by navrhovatel sepsal legislativní návrh v právním jazyce (paragrafované znění), které by obsahovalo pouze obhájená řešení. Pouze po dokončení uvedené procedury by legislativní návrh vstoupil do standardního legislativního procesu.
Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více
#88 Pozměňovací návrhy se zhodnocením potřebnosti a dopadů
Předkládání pozměňovacích návrhů poslanci a senátory by mělo být podmíněno paralelním předložením alespoň minimálního zhodnocení potřebnosti a dopadů.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#89 Zhodnocení účinnosti přijatých zákonů
Po určité době, například po třech letech od vstupu zákona v účinnost, by ministerstvo, které schválený zákon předložilo, mělo podat zprávu o fungování a dopadech přijatého zákona. Zprávu by schválila vláda a předložila Parlamentu k prodiskutování.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více